Door de vele aanvragen is er momenteel een wachttijd van verschillende maanden. Voor begaafdheidsonderzoeken en loopbaanbegeleiding kan je wel eerder bij mij terecht.

Algemene voorwaarden

Afspraak afzeggen

 • Je kan een kennismakingsgesprek of een begeleiding kosteloos via e-mail annuleren uiterlijk 48 uur vooraf.
 • Afspraken die op maandag ingepland staan, dien je de vrijdag ervoor te annuleren.
 • Indien je niet tijdig afmeldt dan wordt de voorziene sessie, ongeacht de reden, in rekening gebracht. 
 • Afspraken voor onderzoek dienen uiterlijk 4 werkdagen voor aanvang afgezegd te worden, anders worden 25% van de kosten in rekening gebracht. Indien er zonder bericht geen aanwezigheid is op een afspraak voor onderzoek, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.
 • Indien een cliënt te laat is voor een afspraak, wordt de tijd die ingepland is in rekening gebracht voor het afgesproken uurtarief.

Aanvullende voorwaarden

 • Uitkomsten van onderzoeken, data van verrichtingen en inhoudelijke rapportages worden niet aangepast naar aanleiding van een aanbod of vraag van cliënt of ouders. Inhoudelijke formuleringen worden enkel aangepast als de professional hier onderbouwd mee instemt.
 • De kosten die in rekening worden gebracht voor de dienstverlening vanuit de professional zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de hoeveelheid tijd dat zij bezig is met een verrichting. Ongeacht de uitkomst van een onderzoek of behandeling, wordt het overeengekomen tarief gerekend. De cliënt/klant is dus verplicht om diensten tegen het overeengekomen tarief te betalen, ook als de uitkomst anders is dan verwacht.

Annulaties van professionals

 • Een vorming kan geannuleerd worden 4 dagen voor aanvang, anders wordt 25% van de kosten in rekening gebracht.
 • Bij annulatie van een pedagogische studiedag dient dit 1 week vooraf te gebeuren. De school maakt een nieuwe afspraak om een nieuwe datum vast te leggen.

Betalingsvoorwaarden

 • De tarieven staan vermeld op de website. 
 • De professional is er verantwoordelijk voor om de tijd van een afspraak te bewaken, zodat uitloop van een afspraak enkel plaatsvindt als dit in de visie van de professional nut heeft. Uitloop wordt afhankelijk van de situatie in rekening gebracht.
 • De betalingstermijn van facturen is 15 dagen. Dit geldt voor het volledige aanbod.
 • Onderzoeken worden gefactureerd nadat de rapportage is overhandigd aan de cliënt.
 • Bij wanbetaling wordt aan de opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling op de hoofdsom een rente ten belope van 1% per maand en een schadevergoeding van 15% op het factuurbedrag in rekening gebracht met een minimum van 50€.
 • Elke betwisting moet binnen acht werkdagen na de verzending van de factuur worden kenbaar gemaakt. Deze betwisting dient te gebeuren per aangetekend schrijven. Elke klacht na verloop van deze tijd is ongegrond.
 • Enkel de rechtbanken van Gent zijn bevoegd en deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.
 • Bij inschrijving voor een vorming, lezing of pedagogische studiedag dient de factuur of het voorschot betaald te zijn ten laatste op de datum die op de factuur wordt vermeld. Indien de inschrijving gebeurt minder dan een maand voor de start van de opleiding, moet de factuur integraal betaald worden binnen de week na ontvangst.

Beëindiging van de overeenkomst

De overeenkomst eindigt:

 • bij wederzijds goedvinden;
 • na eenzijdige schriftelijke opzegging van de overeenkomst door de cliënt of de professional;
 • van rechtswege als de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan;
 • ingeval van ontbinding door de rechter.